Adventski obloki i nažiganje sviće u Koljnofu

U Koljnofu svaki dan do Božić na drugom stanu otvoru nakinčen adventski oblok, a na subote imaju nažiganje adventske sviće. Ove tradicionalne priredbe ljetos zbog koronavirusne pandemije ne moru održati s publikom. Zbog toga je svaki dan prenašaju uživo na općinskoj facebook-stranici na internetu.

Adventske obloke imaju u Koljnofu jur oko 12 ljet. Još pred dvimi miseci su mislili, da ćedu je i ljetos opet moći organizirati, ar vjerske priredbe u Ugarskoj – pod uvjetom da se držu nekih protupandemijskih mjerov – nisu bile zabranjene. Kad je kašnje zbog koronavirusne pandemije došlo zatvaranje, je nastalo jasno da priredbe nećedu moći održati s publikom. Tako se je rodila ideja, da bi priredbe prenašali online.

Farnik Antal Németh sam je izrazio želju, da bi ljudem morali nuditi mogućnost, da pratu pomoću kompjutora pobožnost, da molu i se ovako pripravu na Božić. Tako otvaranje adventskoga obloka sada svaki dan u 18.00 prenašaju uživo prik interneta na općinskoj facebook-stranici, je rekla Ingrid Klemenšić od organizacijskoga teama.

Geza i Ivan Völgyi, ki se skrbu za tehniku, svaki dan i stavljaju snimku na facebook-stranicu, tako da su pojedini dani i još kašnje dostupni. Na isti način prenašaju i snimaju na adventske subote i nažiganje sviće u crikvi.

Namjesto koncerta uživo imaju ljetos projekciju

U prošli ljeti su si farski savjet i mjesna hrvatska samouprava Koljnof kot organizatori za nažiganje sviće na prve tri adventske subote pozvali muzičke grupe na koncert. Zadnju četvrtu adventsku subotu obično muzički oblikuju seoske grupe same. Pokidob da to sada isto nije moguće, projiciraju ljetos snimke iz božićnoga koncerta zbora Pax et bonum, folklorne grupe iz Buševca iz Hrvatske, tamburaškoga sastava Koprive ali i druge, na zid farske crikve. Uza to imaju moderaciju i recitaciju adventskih misli i pjesmic na hrvatskom i ugarskom jeziku.

„Meni je jako žao, da ovo sve ljetos nije moguće, da ljudi moru samo digitalno sudjelivati, ar obično dojde oko 150 ljudi“, je rekla Ingrid Klemenšić.

S kantorom Istvanom Grubićem su snimili tradicionalne molitve kot su to Andjeo Gospodinov, Otac naš i Zdrava Marija na hrvatskom i ugarskom jeziku. Ovimi snimkami, uz ke ljudi doma moru sami ali virtualno ipak u kolektivu moliti, završava svako nažiganje sviće i svaki adventski oblok.