Jezično naticanje dice u Koljnofu

Na osnovnoj školi Mihovil Naković u Koljnofu su srijedu priredili naticanje u lipom govoru. Ljetos su sudjelivala 74 dica od prvoga do osmoga razreda osnovnih škol – i to iz svih hrvatskih sel ugarskoga Gradišća.

Do sada su svako ljeto zibrali odredjenu pjesmicu ili tekst, kimi su se školari naticali. Ljetos su način naticanja malo preminili, je rekla direktorica škole, Agica Sarközi.

Do sada da su dica recitirala pjesme ili tekste nekoga poznatoga pisca, ki ima obljetnicu rodjenja ili smrti. Ov put da su si izmislili drugačiji pristup tako dau su dica na ljetnu dob, ada na jesen sama mogla zibrati pjesmu i tekst u viši razredi, razlaže Agica Sarközi.

Jedini preduvjet da autor mora biti Gradišćanac
Važno pri izboru literarnih djel je, da se iziberu djela nekoga gradišćanskoga autora. Tako su dica recitirala pjesme i prozu od na primjer Mate Šinkovića, Mate Meršića Miloradića, Lajoša Škrapića ili Marije Fülöp-Huljev, se veseli direktorica Agica Sarközi.

Cilj ovoga naticanja je naime da se čuva gradišćanskohrvatski jezik i njeguje poezija i proza. Dica, ka ionako sve manje govoru dijalekte i hrvatski jezik, da barem ovako dojdu u kontakt s gradišćanskohrvatskim jezikom i kulturom i moru stupiti u vezu s praoci, ovako Agica Sarközi dalje, ka jako pozitivno bilancira cijelo naticanje i u njem vidi dobrobit za sve diozimatelje.


Za ocjenjivanje recitiranja su bili nadležni dva žiriji s po trimi osobami

Rezultati Nakovićevoga naticanja 2023.
I. kategorija 1.-2. razred:
1. Dora Meršić, Hrvatski Židan
2. Ana Varga, Koljnof
3. Lili Horvath Limbeck, Bizonja
Posebna nagrada: Csenge Horvath, Koljnof

II. kategorija 3.-4. razred:
1. Lana Harangozo, Petrovo Selo
2. Kata Pataki, Gornji Četar
3. Magdalena Kovač, Hrvatski Židan
Posebna nagrada: Barnabas Toth, Sambotel

III. kategorija 5.-6. razred:
1. Florijan Kovač, Hrvatski Židan
2. Nadine Begović, Koljnof
3. Antonija Kohuth, Petrovo Selo
Posebna nagrada:Esmeralda Demeter, Sambotel

IV. kategorija 7.-8. razred
1. Helga Škrapić, Petrovo Selo
2. Fružina Raduly- Preiner, Koljnof
3. Ana Farkaš, Unda
Posebna nagrada: Molli Horvath, Koljnof

Uz naticanje i mala izložba
Uz naticanje su imali na školi priredjeno i malu izložbu rukopisov Mihovila Nakovića, ki je živio od 1840. do 1900. ljeta.