KOLJNOFSKO KOLO / TÁNCKÖR

Jur zdavno je bila želja nekim u Koljnofi, da budemo zopet imali jednu tančenu grupu, a s tim kompletnu folklornu formaciju. Kada koč, točno 1967. ljeta su počeli prvi tancoši svoje, za pozornicu koreografirane tance pokazati na bini. Mladi su bili, čuda su se šalili, uživali su tance, folklor, i jako čuda uspjeha su imali. Lipo polako su odrasli, i ovo najednoč početkom 90-ih ljeta se je hjeralo. Kad su se otprle granice, i već nismo imali željezni zastor, čuda ča se je preminilo oko nas, tako su ljudi prik nove obaveze čim manje lazno imali za folklorni život, da se jedan s drugim svaki tajedan strefu, itd…

Naše selo je pravalo 15 ljet dotlek je današnja mladina opet počela tancati, odnosno se baviti s koraki. Jako nas je malo, ali ljubavom prema folkloru, prema društvu rado se strefimo od 2007. ljeta skoro svaki tajedan jednoč, da naučimo nove korake, nove tance. Lipo nam je, kad se prik folklora, i prik probe čim bolje se upoznamo.