Koljnof pozdravlja gradnju autoputa

Jur ljeta dugo se je govorilo o tom, sada je fiks: kod Šoprona će dojti autoput. Peljat će od austrijanske granice kod Klimpuha, prik Šoprona do Jure, zvećega uz postojeću saveznu cestu. Koljnof, po čijem hataru će ov autoput isto peljati, pozdravlja gradnju.

Novi autoput će povezivati dva najvažnije varoše zapadne Ugarske, Šopron i Juru. Prvi dio južno od Jure do varoša Čorna je jur gotov. Sada gradu drugi dio, ki će biti 57 kilometrov dužičak i će peljati prik Koljnofa do Šoprona.

Koljnof očekuje manje prometa i kraću vožnju do Jure

Polag plana će autoput biti gotov do 2021. ljeta, se veseli načelnik Koljnofa, Franjo Grubić: „Dugo smo čekali na to, to će biti spas za selo”. Koljnofci naime trpu pod jakim prometom. Svaki dan se vozi 15.000 d0 20.000 autov krez selo, tako da se sada skoro ne more prik ceste, ovako Grubić.

S novim autoputom će se iz Koljnofa samo još pol ure voziti do Jure. Sada vožnja dura jednu i frtalj ure. Savezna cesta, ka pelja i krez Koljnof, je zasada jedina veza med Šopronom i Jurom. To je i uzrok za gusti promet onde. Novi autoput će selo zaobilaziti na južnoj strani uz austrijansku granicu prema Keresturu.

Koljnofci nisu u skrbi zbog prometne larme

Da će autoput biti nekoliko sto metrov odaljen od sela, to ne bludi stanovnike. Oni se ufaju, da ćedu postaviti protiv larme obrambene stijene.

Na koljnofskom polju prema Cenki, na takozvanom „Hutbajdu“ je predvidjeno parkirališće i odmarališće. Cesta prema Keresturu će ostati kot je. Onde će prik mosta pojti autoput. Onde će prik mosta pojti autoput. Ulaz na autoput i izlaz s njega će biti na kružnom toku kratko pred Šopronom, je rekao načelnik Franjo Grubić.

Ulaz na autoput kratko pred Šopronom

Novi autoput će sjeverno od Šoprona peljati prema Krojspuhu ada Fertörakošu. Zasada je onde konac. Zadnjih sedam kilometrov do austrijanske granice još ne gradu. Od toga su četiri kilometri jur projektirani, a predvidjen je i 780 metrov dužičak tunel.

Sa zadnjimi trimi kilometri do granice ugarska stran očevidno još čeka, dokle bude poznato, kako će na austrijanskoj strani dalje pojti.

Doskozil: prez mjerov protiv larme nije gradnje

Zemaljski savjetnik za cestogradnju, Hans Peter Doskozil (SPÖ) je u toj vezi izjavio, da na austrijanskoj strani nećedu graditi A3 do granice, dokle ASFINAG ne predloži i planira odgovarajuće mjere protiv larme, ke potribuju pogodjene općine i stanovničtvo.