Novi biškupski vikar za Hrvate u Austriji

Farnik Trajštofa i Uzlopa, kot i peljač pastoralnoga saveza Trajštof-Uzlop-Vulkaprodrštof-Cogrštof-Otava Željko Odobašić je od 1. januara novi biškupski vikar za Hrvate i peljač Hrvatske sekcije i pastoralnoga ureda za hrvatske fare biškupije Željezno. Funkciju je preuzeo od patera Štefana Vukića.

Odobašić, ki je do sada bio odgovoran za hrvatska shodišća u biškupiji je preuzeo i dužnost za izdavanje hrvatskih crikvenih novin kot i za izdavanje novoga, predjelanoga molitvenika Kruh nebeski.

Veljek po imenovanju za novoga biškupskoga vikara i peljača Hrvatske sekcije je najavio obnavljanje i digitaliziranje Glasnika i nazvistio je, da će novi Kruh nebeski biti gotov kljetu.