Opet otvoreni četiri granični prelazi

Pri sastanku ugarskoga državnoga sekretara u ministarstvu vanjskih poslov Leventa Magyara i zemaljskoga poglavara Hansa Niessla čer petak je bilo govora i o otvaranju malih graničnih prelazov, ke su bili lani u oktobru zatvorili zbog sigurnosnih mjerov. Odredbom su opet otvorili četire male prelaze za automobile.

Tako je opet otvoren i prelaz med Kertežom i Petrovim Selom kot i Keresturom i Cjenkom. Jedino granični prelaz od Lekindrofa u Harku je za automobile još zatvoren, ali pregovori o otvaranju da su jur dobro napredovali.

Novo rješenje će durati za sada do maja, dokle Šengenski ugovor nije u valjanosti. Kad pak ov ugovor opet stupi u valjanost, će se svagdir smit prelaziti granica. U okviru pohoda je državni sekretar Levente Magyar pohodio i Dvojezičnu gimnaziju u u Borti.