Otvoren starački dom u Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim otvorili starački dom u bivšem farofu. Ov „Stan svetoga Martina“ ima na dvi kati oko 300 kvadratnih metrov i mjesta za 11 ljudi. Zgradu je pred dvimi ljeti kupio poduzetnik iz Koljnofa i ju pregradio. Skupa s farom i općinom je utemeljio posebnu zakladu za upravljanje doma.

U peteročlanom odboru je i načelnik Franjo Grubić. On je rekao da imaju u selu dosta ljudi, ki su prik 70 ili 75 ljet stari i ki živu sami. Tako se je rodila ideja, da bi izgradili stan za one ljude da ne budu sami a poduzetnik, ki ima korijene u Koljnofu i sada živi u Švedskoj, da je podupirao ovu ideju i je konačno izgradio starački dom.

„Stan svetoga Martina“ nije isključivo za Koljnofce
Investicije za „Stan svetoga Martina“ iznašaju oko 1,5 milioni eurov. Mjesto u domu se plaća misečno. Koljnof ima skoro 2.200 stanovnikov ali za starački dom se moru javiti i ljudi, ki ne stanuju u Koljnofu. Preduvjet je, da znaju ili ugarski ili hrvatski, ovako načelnik Franjo Grubić.

Dosle da su četire osobe u novo otvorenom domu ali stalnu da dostanu najave, tako da će se vrijeda napuniti, je Franjo Grubić osvidočen. On i razlaže, da se jur zidje nova zgrada, kade ćedu isto imati mjesta za 11 ljudi. Znači za prilično ljeto dan ili poldrug ljeta da ćedu u Koljnofu imati mjesta za prik 20 ljudi, ovako Franjo Grubić dalje.

Načelnik se ali zalaže i za to, da moru dojti ljudi u dom samo po danu, ada da se moru družiti i da nisu sami, prez da onde stalno živu.

Standard nutarnje arhitekture prilagodjen na 21. stoljeće
Hiže da su na najnovijem standardu i svaka hiža da ima vlašću kupaonu. Boravnik da je skupni za sve stanovnike. Starački dom da leži u centru Koljnofa. Pošta, trgovina, crikva sv. Martina, općina i vračiteljska praksa da su u blizini od prilično 100 metrov.

U „Stanu svetoga Martina“ se stalno skrbu tri peršone za ljude onde. Od njih ima jedna žena i medicinsku naobrazbu. U noći postoji dežurna služba u slučaju da bi stanovniki hitno ča tribali, razlaže Franjo Grubić. Vračitelj da jednoč u tajednu vizitira u staračkom domu.