PCM će dojti u fare Pinka doline

Prilično za dva tajedne će biti Hrvatsko shodišće u Celju. Grupa hodočasnikov iz Cogrštofa će tom prilikom piše otprimiti štatuu Putujuće Celjanske Marije u štajersko hodočasno mjesto. Štatuu ćedu preuzeti nedilju, 26. augusta vjerniki iz hrvatskih sel Pinka doline, i to iz Hrvatskih Šic, Petrovoga Sela, Čatara i Narde.

Kot prvi ćedu ju preuzeti vjerniki iz Narde. U Nardi se pripravlja ne samo farski tanač nego i hrvatska mjesna samouprava i općina na ovo gostovanje veli načelnica Narde, Kristina Glavanić.

Pripravljaju veliku svetačnost u Celju

Ideju da ćedu skupa primiti kip Majke Božje je imao domaći farnik Tamás Várhelyi, je rekla Glavanić, pokidob je on nadležan za ove fare. Nardancem je to velika čast, da smu po prvi put biti domaćini Marijinoga kipa. „Mislimo pri tom na sve naše hodočasnike i pokojne hodočasnike, ki su piše išli k Mariji u Celje i su tako ishodili da ju moremo sada mi primiti“, je rekla Glavanić.

Vjerniki i društva ovih far ćedu biti nazoči pri naprik zimanju nedilju u Celju. Kako je rekla Glavanić ćedu pri maši nastupiti domaći tamburaši i jačkari skupa s prijateljskim KUD-om Mura iz Murskoga Središća, tako da će nastupiti prilično 60 ljudi. Pri otpodnevnoj vičernji ćedu nardanski ognjogasci primiti štatuu Putujuće Celjanske Marije, a s njimi ćedu biti i ognjogasci iz svih drugih hrvatskih far Pinka doline.

Napravili kipiće, facebook-stranicu i još već

Vjerniki hrvatskih sel Pinka doline su se jur sada dobro pripravili na gostovanje Marijinoga kipa u svoji crikva. Još pri shodišću u Celju ćedu diliti kipiće, na ki ćedu biti napišeni termini u kom selu će kada boraviti štatua Putujuće Celjanske Marije, je rekla Kristina Glavanić.

Uza to su napravili posebnu facebook-stranicu na koj ćedu biti svi termini kot i kipići shodišćev. Nadalje ćedu interesirani dostati sve potribne informacije na domaćoj internetstranici općina Narda, razlaže Kristina Glavanić, ka je načelnica Narde.

Prvo shodišće koncem septembra

U okviru minjanja štatue od jedne fare u drugu tokom ljeta je predvidjeno shodišće vjernikov iz hrvatskih far Pinka doline. Kip Blažene Divice Marije ćedu tom prilikom piše nositi od jednoga mjesta do drugoga.

Prvo veliko shodišće ćedu imati jur koncem septembra u Nardi. Onda ćedu pozvati prijateljska društva, med njimi i Čembance, i ćedu skupa oblikovati mašu i svetačnost, je rekla Kristina Glavanić.

Na shodišća k Putujućoj Celjanskoj Mariji u Cogrštof je u ovom ljetu došlo kih 4.500 vjernikov.