Završio kongres FUEN-a u Trstu

U Trstu u Italiji je nedilju završio ljetošnji kongres FUEN-a, to je Federalistična unija europskih narodnih grup. Kongres je bio jur planiran lani ali zbog pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji.

Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica.

Hrvatski centar u Beču su zastupali Petar Tyran i Gabriela Novak-Karall, ka je pozitivno bilancirala kongres. Nju da pred svim veseli, da su sastanak sa zastupniki manjin u Europi mogli uopće ostvariti, iako su se odredjeni dijeli prenosili i u internetu.

Adaptirali su štatute na aktualne uvjete

Uz drugo su održali i generalni sjednicu FUEN-a. Biranje novoga odbora da ali nije bio na dnevnom redu, to da će se održati stoprv kljetu. Pri generalnoj sjednici da su ali adaptirali štatute na aktualne uvjete, ovako Gabriela Novak-Karall.

Prezentacija različnih manjiskih školskih sustavov

Daljnja točka kongresa da je bila prezentacija različnih manjinskih školskih sustavov. Konkretno da su čuli primjere iz trih manjin u Europi.

Hrvatska brošura o slavenski manjina

Nadalje je sudjelivala Gabriela Novak-Karall pri sjednici djelatne zajednice za slavenske manjine unutar FUEN-a. Pri toj sjednici da su predstavili hrvatsku brošuru o slavenski manjina. Ova brošura da je izašla jur pred dvimi ljeti na nimškom jeziku a na hrvatski jezik su ju prevodili suradniki Hrvatskoga centra.

Seminar djelatne zajednice za slavenske manjine FUEN-a će biti od 29.9. do 3.10. kod Molisanskih Hrvatov u Italiji. Pred tim će se sastati djelatna grupa za obrazovanje u Bozenu da bi raspravljali o mogući sistemi elementarnoga obrazovanja u manjinski jeziki.